Het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) biedt, als partnerorganisatie van de RVA, steun aan de werknemers die het slachtoffer worden van een sluiting. Als de werkgever door de sluiting zijn verplichtingen ten aanzien van de werknemers niet kan nakomen, kan het FSO tussenkomen voor deze werknemers.

Vergoedingen

Het FSO betaalt vier soorten vergoedingen uit:

de contractuele vergoedingen zijn de lonen en vergoedingen die de werkgever is verschuldigd op het ogenblik van het verbreken van de arbeidsovereenkomst;

de overbruggingsvergoeding is een vergoeding die het FSO betaalt aan de werknemers die werden overgenomen in het kader van een overname na faillissement. Die vergoeding dekt de periode van inactiviteit tussen het ontslag bij de gefailleerde werkgever en de indienstneming door de nieuwe werkgever;

de bedrijfstoeslag is een aanvullende vergoeding bij de werkloosheid die het FSO voor zijn rekening neemt als de werkgever of een ander fonds die vergoeding in geval van sluiting van de onderneming niet langer kan uitbetalen;

de sluitingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die wordt berekend op basis van de anciënniteit van de werknemer in de onderneming en zijn leeftijd. 


Strategische pijlers

Om zijn missie en visie uit te dragen heeft het FSO drie strategische pijlers bepaald:

Efficiëntie

Klanten een efficiënte dienstverlening en informatie aanbieden, bij voorkeur digitaal, met focus op correcter en sneller betalen.

De beveiligde internettoepassing e-F1, die voorheen enkel kon worden gebruikt door de werknemersorganisaties, werd uitgebreid naar de burgers. Sinds november 2023 kunnen de werknemers die niet aangesloten zijn bij een vakbond ook elektronisch een aanvraag invullen en versturen naar het FSO. Dat biedt de burger het voordeel dat aanvragen tot vergoeding in geval van sluiting snel, eenvoudig, correct en veilig kunnen worden ingediend. 

Om de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren investeerde het FSO verder in het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes bij zijn klanten en partners over de verschillende aspecten van de dienstverlening zoals klantvriendelijkheid, contact met de medewerkers, gebruiksvriendelijkheid van het aanvraagformulier, de afrekening enzovoort. 

%
van de bevraagde dossierbeheerders van de werknemersorganisaties zijn tevreden of zeer tevreden
%
van de bevraagde burgers zijn tevreden of zeer tevreden

Wendbaarheid

Verder evolueren naar een meer wendbare arbeidsorganisatie die klaar is om goed te functioneren in een omgeving in verandering 

Het FSO legde in 2023 verder de focus op een nieuwe manier van werken (NOVA) gebaseerd op zes pijlers: hybride werken, een flexibel werkrooster, een aangepaste werkplek, de mens staat centraal, doeltreffende communicatie, leren en ontwikkelen.

Om werknemers proactief te informeren op het moment van de sluiting van hun onderneming werd de infobrief met nuttige en praktische informatie over welke stappen werknemers moeten ondernemen in geval van sluiting fasegewijs uitgebreid naar de werknemers van middelgrote ondernemingen (gemiddeld 5 tot 19 werknemers).  

Tot slot werd in 2023 een netwerk van digicoaches opgezet die klanten begeleiden naar de onlinediensten van het FSO.

Digitalisering

Processen en diensten optimaliseren en maximaal digitaliseren om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen.

Het FSO zorgde er in 2023 voor om de bestaande informaticatoepassingen performanter en gebruiksvriendelijker te maken via tal van migraties.

Daarnaast automatiseerde het FSO de aanmaak van de lijst van overgenomen personeelsleden na een faillissement om de dossierbehandeling performanter te maken.

In 2023 ontwikkelde het FSO een toepassing (e-Box publisher) om op een beveiligde manier berichten te sturen naar de burger die zijn e-Box heeft geactiveerd. Via die toepassing draagt het FSO bij tot het promoten van het gebruik van de e-Box bij burgers. 

Door nauw overleg met het Frans waarborgfonds investeerde het FSO in 2023 verder in het verbeteren van de samenwerking bij grensoverschrijdende insolventieprocedures om werknemers beter te beschermen in geval van insolventie van de werkgever. 

Ten slotte publiceerde het FSO in december 2023 een geactualiseerde versie van het elektronisch boek “Grondige analyse van de sluitingswetgeving” op de website van de RVA.