Une personne tient un journal dans ses mains et une autre à côté a un cahier devant elle

Volledige werkloosheid

Trend 2023

De vergoede volledige werkloosheid van werkzoekenden daalde in 2023. De neerwaartse trend begon al vóór de coronacrisis, werd onderbroken in 2020 en hervatte in 2022, waarbij de cijfers voor het eerst sinds 1977 onder de grens van 300.000 zakten. Die trend zet zich voort in 2023, met een gemiddelde van 284.786 volledig werkloze werkzoekenden in België die maandelijks een uitkering ontvangen (voor een totaal van 291.694 in 2022 en 321.502 in 2021).

Om een volledig zicht te krijgen op de vergoede werkloosheid in België, moet je bij de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW-WZ), ook de werklozen tellen die niet-werkzoekend zijn (UVW-NWZ) en de werkzoekenden met een bijzondere vrijstelling.


De werkzoekenden

Onder de werkzoekenden rekenen wij de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van studies, de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, de werkzoekende uitkeringsgerechtigden binnen het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), de niet-toeleidbare werkzoekenden met een beschermingsuitkering en de kunstwerkers.

Volgens subgroep

Profiel


De niet-werkzoekenden

De groep van de UVW-NWZ bestaat uit de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijds werk, de oudere vrijgestelde uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die zijn vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende (IWZ) omwille van mantelzorg of sociale of familiale moeilijkheden, en de SWT’ers die zijn vrijgesteld van IWZ.

Volgens subgroep

Profiel


Bijzondere vrijstellingen

Personen die tijdens hun periode van werkloosheid een beroepsopleiding of stage willen volgen met behoud van hun werkloosheidsuitkeringen, moeten een vrijstelling krijgen van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende. Dat is ook het geval voor de personen die activiteiten uitoefenen in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA of Wijk-werk in Vlaanderen) of stadswachtactiviteiten.

Gemiddeld werden per maand in 2023 28.664 betalingen uitgevoerd voor al die vrijstellingen. Globaal gezien noteren we in 2023 een daling met 5,5 % ten opzichte van 2022 van het aantal betalingen voor vrijstellingen.

De betalingen voor vrijstellingen voor het volgen van opleidingen vertegenwoordigen in 2023 96,4% van alle betalingen voor vrijstellingen.

In 2023 werden in die stelsels 63.740 verschillende personen met een vrijstelling voor het volgen van een opleiding vergoed. De betrokken werklozen volgden in de loop van het jaar m.a.w. gemiddeld gedurende ca. 5 maanden een opleiding. Het aantal personen met een vrijstelling voor het volgen van een opleiding is hoger in het Waals dan in het Vlaams Gewest.