Investeren in onze medewerkers

Evolutie van het personeel

Het personeelsbestand in 2023

Op 31 december 2023 telde de RVA 2.953 werknemers, d.w.z. 2.591 voltijdse equivalenten. 253 mensen verlieten de RVA in 2023, voornamelijk door pensionering. Het overgrote deel van die vertrekken werd gecompenseerd door de aanwerving van 246 nieuwe medewerkers. Dat is een van de effecten van het in 2023 uitgevoerde attractiviteitsplan, dat tot doel heeft van de RVA een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te maken.

In 2023 kregen de RVA-medewerkers opnieuw te kampen met een een zware werklast. In die omstandigheden was investeren in het huidige personeel en het zoeken naar nieuwe medewerkers meer dan noodzakelijk.  

De RVA bestaat uit 16 gedecentraliseerde entiteiten en een hoofdbestuur in Brussel. Bijna driekwart van de RVA-medewerkers werkt in de entiteiten. Dankzij die decentralisatie staan we dichter bij de burgers.  

%
Personeel in de entiteiten

Profiel van onze medewerkers

De aanwervingen hebben een positief effect op de leeftijdspiramide van de medewerkers. Bijna 70% van de nieuwe medewerkers in 2023 was jonger dan 26 jaar. Momenteel is bijna 30% van de medewerkers jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is de laatste jaren gestaag gedaald. De gemiddelde leeftijd van een medewerker is nu 42 jaar. 

%

vrouwen

%

niveaus B en C

jaar

Arbeidstijd

67% van de RVA-medewerkers werkt voltijds. Een derde van de medewerkers heeft dus een arbeidstijdvermindering. Doordat oudere medewerkers geleidelijk aan worden vervangen door jongere medewerkers die minder geneigd zijn om hun arbeidstijd te verminderen, daalt het aandeel deeltijdse werknemers.  

Volgens het nieuwe arbeidsreglement, gepubliceerd in 2023, zijn de medewerkers verplicht tot minimum 2 kantoordagen per week en kunnen ze voor de rest van de week telewerken, als de aard van hun functie dat toelaat. Dat is het geval voor 85% van onze medewerkers. 


Opportuniteiten

Promoties en loopbaanevoluties

We moedigen onze medewerkers aan om te evolueren in hun loopbaan, via verandering van affectatie of via bevordering. Zo konden in 2023 1.147 medewerkers evolueren. 

Onze medewerkers worden ook aangemoedigd om statutair te worden. De RVA organiseert daarvoor examens of selecties. 168 medewerkers werden in 2023 benoemd, tegen 130 medewerkers in 2022. Dat bevestigt de tendens: de statutariseringen stijgen elk jaar sinds 2015.

Onthaal van studenten 

De RVA moedigt het onthaal van stagiairs aan maar sinds 2022 ook dat van jobstudenten. Zo zijn in 2023 89 stagiairs stage komen lopen en kwamen 22 studenten werken bij onze organisatie.  


Opleidingen en ontwikkeling

Opleiding in 2023

De RVA biedt zijn medewerkers de mogelijkheid om te leren en hun competenties gedurende hun loopbaan te ontwikkelen. Het Nationaal Opleidingscentrum ontwikkelt al meer dan veertig jaar leeracties. Onze medewerkers beschikken over een breed scala aan interne en externe leermogelijkheden, met een mix van sessies ter plekke, sessies op afstand met een lesgever en e-learnings. 

Toegewijde interne lesgevers

Voor het merendeel van de opleidingen die op nationaal niveau werden georganiseerd, heeft de RVA een beroep gedaan op zijn eigen medewerkers. In 2023 hebben maar liefst 261 interne lesgevers hun kennis en expertise kunnen delen. Het Nationaal Opleidingscentrum ondersteunt die lesgevers door hen een breed gamma aan opleidingen aan te bieden om hun vaardigheden als sprekers, organisatoren en onderwijskundigen te ontwikkelen. 

Digitalisering staat ook centraal in onze doelstellingen. In 2023 hebben onze businessanalisten opleidingen gevolgd om hun werkmethoden up-to-date te houden. 

Begeleiding van de nieuwe medewerkers

De RVA hecht veel belang aan het verwelkomen en integreren van nieuwe collega's. Sinds mei 2023 biedt het Nationaal Opleidingscentrum nieuwe medewerkers een toepassing die hen vertrouwd maakt met de basisprincipes van onze organisatie en die praktische informatie geeft over hun eerste werkdag. De toepassing is toegankelijk voordat ze aan het werk gaan, waardoor ze vertrouwd kunnen raken met onze organisatie. 

Elke maand wordt er een specifiek opleidingstraject georganiseerd. Dat traject bestaat uit een mix van opleidingen op afstand, e-learnings en opleidingen in de hoofdzetel van de RVA. Dankzij dat traject kunnen nieuwkomers niet alleen vertrouwd raken met de werktools en de behandelde materies, maar ook kennismaken met hun collega's. 


Een aantrekkelijke werkgever

Evenwicht tussen werk en privéleven 

Met de organisatie van de arbeidstijd kunnen al onze medewerkers een goed evenwicht vinden tussen werk en privéleven. In 2023 heeft onze organisatie ervoor gekozen om het prikken af te schaffen om in te zetten op zowel individuele als collectieve doelstellingen. Zo biedt de RVA zijn medewerkers de best mogelijke arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op flexibiliteit, autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen.   

Twee dagen kantoorwerk per week zijn verplicht om de teamcohesie te versterken. Medewerkers hebben dus de mogelijkheid om tot 60% van hun arbeidstijd te telewerken. Aan het begin van elk jaar krijgt elke medewerker minstens 26 verlofdagen, plus 12 verlofdagen ter compensatie van overuren. 

Bijzondere aandacht voor het welzijn

Er wordt alles aan gedaan om het welzijn van de medewerkers op het werk te waarborgen. De meeste kantoren zijn gerenoveerd om aangename, open en gedeelde werkomgevingen te bieden. Er werden gezellige ruimtes gecreëerd, zoals de coffeecorners en cosycorners, zodat de medewerkers elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. 

De afgelopen jaren zijn er talloze sensibiliseringscampagnes gevoerd om burn-outs te voorkomen. Er is een team van sociaal consulenten beschikbaar om de medewerkers te helpen als dat nodig is. Ondersteuning op maat na een burn-out of langdurige afwezigheid wordt ook aangeboden.

In het kader van World Mental Health Day op 10 oktober 2023 organiseerde de dienst Wellbeing@work een week die volledig aan dat onderwerp was gewijd. In samenwerking met experts is er een programma ontwikkeld voor het bevorderen van de mentale gezondheid, met vijf verschillende workshops (veerkracht, deconnectie, gezonde voeding, de kracht van slaap en evenwicht tussen lichaam en geest) voor alle medewerkers.  

De gezichten van de RVA

Het project 'ambassadeurs' dat in 2022 werd gelanceerd en dat onze eigen medewerkers in de schijnwerpers zet als de 'gezichten' van de RVA, werd in 2023 voortgezet. Een vijftigtal medewerkers van verschillende RVA-kantoren maakt nu deel uit van ons ambassadeursnetwerk en neemt actief deel aan verschillende projecten, verschijnt in onze informatieve video's, deelt hun ervaringen op onze sociale media enz.

Die tools zijn niet alleen aantrekkelijk, maar zijn ook de beste informatiebron voor onze toekomstige kandidaten en een essentieel punt om ons te onderscheiden van andere organisaties. Collega's die hun indrukken en hun dagelijkse werk delen, stralen meer authenticiteit en vertrouwen uit. Kandidaten krijgen inzicht in het leven bij de RVA, de interne bedrijfscultuur en hun toekomstige taken.  

Jobbeurzen

In 2023 hervatte de RVA zijn deelname aan jobbeurzen. Die boeiende ontmoetingen met studenten en werkzoekenden waren niet meer mogelijk door de coronacrisis. De bedoeling van de deelname aan die beurzen is tweeledig: onze informatieplicht vervullen maar ook onszelf als werkgever positioneren en talent aantrekken. Een ander voorbeeld van een project waarbij onze ambassadeurs een cruciale rol spelen.